ProActionClinic

ProActionClinic a mené plusieurs années de recherches et de synthèse de nombreux travaux scientifiques et a mis au point le coussin extensit.

Extensit est la bases d’une nouvelle stratégie d’approche des troubles posturaux et des maux de dos qui y sont probablement liés.

 


Extensit

Nos produits +
French (Fr)Português (Brasil)Deutsch (DE-CH-AT)Italian - ItalyNederlands - nl-NLEspañolEnglish (United Kingdom)
PDF
Afdrukken
E-mailadres

Doel:

De onderhavige Algemene Voorwaarden hebben als doel de contractuele betrekkingen tussen de Onderneming (hierna “de verkoper”) en haar klanten (hierna “de klant”, “de koper”) te verduidelijken en te preciseren in het kader van het contract voor de verkoop van het Extensit-kussen via het internet.

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De Algemene Voorwaarden voor verkoop, levering en elke transactie uitgevoerd met de klant, hieronder uiteengezet, worden beschouwd als gekend en aanvaard door de klant, zelfs indien ze in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden.

Eventuele nietigheid of ongeldigheid van bepaalde clausules in dit document heeft geen enkele consequentie voor de geldigheid van het contract of de andere bepalingen.

Indien zulks nodig blijkt, verbinden beide partijen zich ertoe om elke nietige of onuitvoerbare clausule te vervangen door een geldige clausule die op economisch vlak zo dicht mogelijk aanleunt tegen de oorspronkelijke clausule.

 

Behoudens tegenbewijs erkent de klant dat hij een exemplaar van de onderhavige Algemene Voorwaarden voor verkoop heeft ontvangen.

 

De contractuele betrekkingen tussen de verkoper en de klant, evenals elke interpretatie ervan, worden integraal en uitsluitend bepaald door het verkoopcontract en de onderhavige Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van elk ander document, in het bijzonder de voorbereidende plannen, offertes en documenten.

 

Artikel 2: Aanbod

Ons aanbod verbindt ons, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in onderhavig document, voor een periode van maximaal twee weken.

 

Artikel 3: Afsluiting van het contract

Het contract wordt afgesloten op het moment dat een bevestigingse-mail is verstuurd naar de koper.


Artikel 4: Prijs

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen opgenomen in onze tarieven en folders altijd inclusief btw en zijn er geen leveringskosten bij inbegrepen.

 

De verkoopprijs is de prijs aangegeven in onze tarieven die gelden op de dag dat het contract is afgesloten of dat de bestelling is doorgegeven.

 

Artikel 5: Betaling - Vooruitbetaling

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn al onze facturen contant en zonder disconto te betalen aan de maatschappelijke zetel van de verkoper.

Artikel 6: Ontvangst

De ontvangst gebeurt op het moment van de levering.

 

De verkoper wordt ontheven van de verplichting tot levering in geval van een beschikking van overhand of in geval van overmacht.

 

Worden in het bijzonder beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, vertraagde levering door leveranciers, oorlog, brand, natuurrampen, problemen met de interne organisatie van de onderneming (afwezigheid van personeel wegens ziekte, machinestoringen, …) wanneer deze omstandigheden ertoe leiden dat de levering vertraging oploopt of sterk wordt bemoeilijkt.

 

De verkoper zal noch de onvoorzienbaarheid, noch de onweerlegbaarheid van de gebeurtenis hoeven aan te tonen.

 

De levering vindt altijd plaats op eigen risico van de klant.

 

De prijs van de levering wordt berekend op basis van porto-, verzekerings-, afhandelings- en verpakkingskosten verhoogd met 50 %.

Artikel 7: Overdracht van eigendom - Voorbehoud van eigendom

Wij behouden het eigendomsrecht over de goederen totdat ze volledig zijn betaald en alle verplichtingen zijn vereffend, met inbegrip van de vorderingen die de klant ons verschuldigd is.

 

Artikel 8: Garantie

Door de goederen in ontvangst te nemen aanvaardt de klant eventuele zichtbare gebreken.

 

Verborgen gebreken moeten binnen 15 werkdagen na ontvangst en/of vaststelling ervan worden gemeld aan de verkoper, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde die in hogere mate bindend zijn voor de verkoper.

 

Na deze termijn van 15 dagen is geen enkele klacht over verborgen gebreken nog ontvankelijk.

 

 

Artikel 9: Beperkte aansprakelijkheid

Wij zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door misleiding of een zware fout van onzentwege.

 

De bewijslast voor zulke misleiding of zware fouten ligt bij de klant.

 

Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik van het EXTENSIT-kussen door de klant.

 

De klant is eraan gehouden de gebruiksvoorschriften, beschikbaar op de website, nauwgezet te volgen.

 

De klant moet bewijzen dat het EXTENSIT-kussen in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften werd gebruikt.

 

Het EXTENSIT-kussen mag niet worden gebruikt als behandeling.

 

De contra-indicaties voor gebruik van het EXTENSIT-kussen zijn ter illustratie beschikbaar op de website. De klant wordt geacht er kennis van te hebben genomen. Er kan de onderneming geen enkele aansprakelijkheid worden toegewezen indien het kussen is gebruikt in gevallen waarvoor een contra-indicatie werd gegeven.

 

Onze aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen in het geval dat het effect van het EXTENSIT-kussen niet beantwoordt aan de verwachtingen van de klant, in het bijzonder verwachtingen van therapeutische aard.

 

Indien onze aansprakelijkheid wordt ingeroepen, beperkt die zich tot de werkelijke schade die de klant persoonlijk en rechtstreeks heeft opgelopen, zonder enige schadevergoeding voor een verhoopt, maar uitgebleven voordeel of voor verlies dat vermeden had kunnen worden.

 

Artikel 10: Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

Voor facturen die op hun vervaldatum niet betaald zijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling 12 % interest per jaar verschuldigd.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag is bovendien van rechtswege een schadebeding met een minimum van € 25 verschuldigd als forfaitaire vergoeding voor de kosten veroorzaakt door niet-nakoming van de verplichtingen.

 

Het percentage van het schadebeding bedraagt:

 

-       15 % als de ten gronde gevorderde som € 1 tot € 4000 bedraagt

-       10 % als de ten gronde gevorderde som € 4001 tot € 12.500 bedraagt

-       7,5 % als de ten gronde gevorderde som € 12.501 tot € 25.000 bedraagt

 

Niet-betaling van een factuur geeft ons het recht om de lopende contracten op te zeggen voor de nog uit te voeren leveringen of prestaties, zonder voorafgaand bericht en met voorbehoud van schadeloosstellingen en interesten waarop wij aanspraak kunnen maken bij de bevoegde rechtbanken.

 

Bij niet-betaling van een factuur of enig ander verschuldigd bedrag worden bovendien alle andere niet-vervallen bedragen onmiddellijk eisbaar, zelfs in het geval dat er betalingsfaciliteiten waren toegestaan, en zijn wij gerechtigd om zonder voorafgaand bericht de geleverde en nog niet volledig betaalde goederen terug te nemen.

 

 

Artikel 11: Intellectuele eigendom

De klant erkent dat het Extendd-kussen beschermd is door intellectuele eigendomsrechten.

 

Wij behouden de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het EXTENSIT-kussen dat aan de klant wordt verkocht.

 

Alle gebruik van het verkochte EXTENSIT-kussen voor andere doeleinden dan die bepaald bij de verkoop in de gebruiksvoorschriften is verboden.

 

De klant verbindt zich ertoe noch het kussen, noch de meegeleverde gebruiksvoorschriften op enige wijze te reproduceren, te wijzigen, over te dragen of aan te passen

 

In geen enkel geval mag de klant zich verzetten tegen de vermelding van onze naam en/of ons logo en/of ons merk op de EXTENSIT-kussens of reproducties ervan.De klant aanvaardt dat er geen enkel intellectueel recht op het Extendd-kussen wordt overgedragen door de onderhavige verkoop.

 

De klant erkent dat hij over geen enkele exclusiviteit beschikt met betrekking tot onze intellectuele eigendomsrechten, die integraal onze eigendom zijn en blijven.

 

Elke imitatie of wijziging van het voorwerp van de bestelling is ten strengste verboden, behoudens ons voorafgaand schriftelijk akkoord.

 

In geval van gebruik dat in strijd is met de bepalingen van dit artikel heeft de verkoper het recht om de goederen te recupereren, op voorwaarde dat hij de klant via aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en dat de klant 48 uur na ontvangst van deze ingebrekestelling niet heeft gereageerd.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op dit verkoopcontract, zowel op de interpretatie als op de uitvoering ervan.

 

Voor alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering en de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, en alle overeenkomsten waarvoor zij gelden, die niet in der minne kunnen worden geregeld, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Mons (Bergen) bevoegd.

Artikel 13: Digitale modaliteiten

 

a) Het contract wordt elektronisch door ons bewaard en na de bestelling elektronisch verstuurd naar het e-mailadres van de klant.

 

b) Het contract is uitsluitend in het Frans opgesteld

 

c) Bij het plaatsen van een bestelling duidt de klant in een eerste stap de gewenste hoeveelheid EXTENSIT-kussens aan. Vervolgens geeft hij zijn contact- en bankgegevens in. In de derde stap verbetert hij eventuele fouten en bevestigt hij definitief zijn bestelling. In stap vier wordt een samenvatting van de bestelling getoond, die de aankoop en de daaraan verbonden modaliteiten bevestigt.

Als laatste stap wordt een overzicht van de informatie met betrekking tot het contract en de bestelling aangeboden. In deze stap heeft de klant de mogelijkheid om te controleren of de gegevens correct zijn en eventuele fouten te verbeteren.

 

d) In overeenstemming met de wet van 14/07/1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument geldt de volgende clausule in het geval dat de consument het contract op afstand heeft afgesloten:

 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst, op voorwaarde dat, om redenen van hygiëne, het vak met de kussen waren niet geopend.

 

 

Handboek

Onderzoek

Orde

MENTIONS LEGALES

ProActionClinic
Boite postale 57
7000 Mons - Belgique

BE888222367

CEE BE/CA01/2-06010-00001


info@proactionclinic.com